ΡΥΖΙ FERRON

  • Πιο γλυκό
  • Χωνεύεται πιο εύκολα
  • Χωρίς χημικές ουσίες
  • Χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων ή ζιζανιοκτόνων
  • ATM συσκευασία προστατευόμενης ατμόσφαιρας